Slide background
400 kg
350 kg
Túi cỡ lớn
Slide background
10 kg
Bao nhựa
Slide background
20 kg
Bao tải từ polypropylene
Slide background
10 kg
Xô nhựa
Slide background
Giải pháp kinh doanh sẵn có
Sản phẩm mang thương hiệu riêng
Slide background
10 liter
Bao nhựa